Nhật ký nghiên cứu Chinese Politics – Chính trị Trung Quốc

4.2: Truyền thông kiểm soát
4.3 Lịch sử của Chính sách
4.4: Cải thiện chính sách
4.5: Đưa Đảng trở lại: Chương trình 1000 nhân tài
4.6: Chương trình 1000 tài năng
4.7: Đánh giá Chính sách 1000 nhân tài và các giới hạn
4.8: Nghiên cứu điển hình: Học viện và trường đại họ
4.9: Học viện và trường đại học: Cải cách hiện tại
4.10: Nghiên cứu điển hình: Các nhà khoa học và Viện Khoa học Trung Quốc
4.11: Nghiên cứu điển hình: Doanh nhân và chính quyền thành phố
4.12: Doanh nhân, Công nghệ và Tìm kiếm Sự thiếu hụt.
  Thy Nga.19.08.2021.