NGUYỄN THY NGA

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-startup
Sáng lập mạng lưới Vietnam Startup Ecosystem
Phối hợp NEU sáng lập không gian sáng tạo & Truyền cảm hứng Việt Nam – Le Cerne
Chủ trì đề án Từ chính sách ra cuộc sống
Cố vấn và điều phối viên Quốc gia Stevie Awards 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo, Công nghệ tiên phong, Quản trị chiến lược, Chuyển đổi số, Đầu tư, Truyền thông chính sách, Thương hiệu, phát triển hệ sinh thái.

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Chủ trì nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo quyết định 844 của Thủ tướng. Sáng lập vườn ươm V-startup hỗ trợ, đào tạo, kết nối đầu tư cho doanh nghiệp. Chuyên gia truyền thông chính sách; Cố vấn chiến lược đề án chính sách, chủ trì đề án “Từ chính sách ra cuộc sống”; Phát triển quan hệ chính phủ, chiến lược phát triển hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Chủ trì nhiệm vụ truyền thông đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Chủ trì nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội. Giải thưởng Women in Business của Stevie Awards tại Mỹ.

HOẠT ĐỘNG 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo, Công nghệ tiên phong, Quản trị chiến lược, Chuyển đổi số, Đầu tư, Truyền thông chính sách, Thương hiệu, phát triển hệ sinh thái.

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Chủ trì nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo quyết định 844 của Thủ tướng. Sáng lập vườn ươm V-startup hỗ trợ, đào tạo, kết nối đầu tư cho doanh nghiệp. Chuyên gia truyền thông chính sách; Cố vấn chiến lược đề án chính sách, chủ trì đề án “Từ chính sách ra cuộc sống”; Phát triển quan hệ chính phủ, chiến lược phát triển hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Chủ trì nhiệm vụ truyền thông đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Chủ trì nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội. Giải thưởng Women in Business của Stevie Awards tại Mỹ.

 

HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2021

[wptb id=901]

 

NĂM 2020

[wptb id=899]

 

NĂM 2019

[wptb id=898]

 

NĂM 2018

[wptb id=943]

   NĂM 2021

[wptb id=901]

 

   NĂM 2020

[wptb id=899]

 

   NĂM 2019

[wptb id=898]

 

   NĂM 2018

[wptb id=943]