Tìm kiếm giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường khoa học – công nghệ Việt Nam